• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci :

  • w wieku od 3 do 6 lat,
  • dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.

Szczególnie uzasadnionym przypadkiem może być:

a) sytuacja rodzinna dziecka (rodzina patologiczna, gdzie wskazaniem będzie przebywanie dziecka poza tą rodziną, jak największą liczbę godzin, śmierć  matki, porzucenie dziecka przez matkę);

b) sytuacja prawna dziecka (rodzina zastępcza);

c) sytuacja materialna (np. samotna matka jest zmuszona podjąć pracę);

d) intensywny rozwój dziecka, dojrzałość emocjonalna i społeczna na poziomie wyższym niż przewidują normy rozwojowe dla danego wieku.

 

 

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci niepełnosprawne spoza gminy Konin  zgodnie z zawartym porozumieniem międzygminnym.

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w  przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

 

Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak  niż o jeden rok. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno-   pedagogicznej.

Dziecko 6 letnie wypełnia obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego uczęszczając systematycznie na zajęcia wychowawczo - dydaktyczne.