• Rozmiar czcionki:
 • A
 • A+
 • A++
 • Kontrast:
 • włacz kontrast
 • wyłacz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Przedszkole Nr 10 w Koninie jest zakładem budżetowym, którego prowadzenie należy do zadań  własnych Gminy Konin:

 1. Rodzice wychowanków przedszkola wnoszą opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu - za wyżywienie (koszt surowca tzw. „wsad do kotła") oraz za korzystanie przez dziecko z usług w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej.
 2. Rada Miasta Konin Uchwałą ustala zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu oraz opłaty za usługi w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej.
 3. Rodzice dziecka na  każdy rok szkolny, zawierają z dyrektorem przedszkola pisemną umowę cywilno-prawną w sprawie korzystania z usług przedszkola.
 4. Dyrektor przedszkola zarządzeniem wewnętrznym ustala wysokość stawki żywieniowej w przedszkolu, wydanym w porozumieniu z organem prowadzącym – akceptacja pisemna Kierownika Wydziału Oświaty.
 5. Zmiany wysokości stawki żywieniowej ustalane są po analizie średnich stawek za wyżywienie w danym roku kalendarzowym – przez dyrektora, intendenta, kucharkę.
 6. Przedszkole pobiera opłaty za pobyt dzieci – „ z góry” za dany miesiąc, odpisy za dni nieobecności dokonywane są „ z dołu” za dany miesiąc. Dane te odnotowują nauczyciele  z poszczególnych oddziałów w „Zeszycie Odpisów”.
 7. Rodzic występuje na piśmie do dyrektora przedszkola o zmianę umowy na korzystanie z usług Przedszkola  w razie: zmiany ilości posiłków dla dziecka i zmiany ilości godzin pobytu w przedszkolu – z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 8. Rodzic występuje na piśmie do dyrektora przedszkola o zwrot za wyżywienie (za dni nieobecności dziecka)  w razie rezygnacji z przedszkola.
 9. Do przedszkola uczęszczają dzieci zwolnione z opłat za wyżywienie, którym wyżywienie refunduje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie.
 10. Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu naliczana jest przez st. specjalistę, po konsultacji merytorycznej i formalno – rachunkowej  z głównym księgowym.
 11. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wnoszenia opłat za przedszkole, miesięcznie z góry w terminie do 15 –ego dnia każdego miesiąca, płatnych na konto przedszkola lub wpłacane do kasy w przedszkolu.
 12. Z wyżywienia w przedszkolu korzysta personel kuchni -płatnego w ramach dofinansowania  z  tytułu wyżywienia przez organ prowadzący.