• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

OGŁOSZENIE

data zamieszczenia 04.03.2015r

 

P.O. DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 10 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 
„LESZCZYNOWA GÓRKA” W KONINIE

ogłasza nabór na

 

NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 ogłoszenie.pdf

 

 

W wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze główny księgowy Przedszkola Nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka" w Koninie wpłynęły trzy oferty, z których tylko jedna spełniła wymogi formalne.

      Oferta Nr 2 Pani Wioletta Przybylska ul. Powstańców Wielkopolskich 4/27 62-510 Konin zakwalifikowała się do dalszego etapu konkursu.

 

opublikowano 20.03.2015r

 

 

W wyniku postępowania konkursowego składającego się z dwóch etapów - części formalnej i rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko główny księgowy Przedszkola Nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka" w Koninie zatrudniona zostaje Pani Wioletta Przybylska. 

opublikowano 27.03.2015r

 

 

 

<

 

Prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu Słoneczny świat przedszkolaka Nr: POKL.09.01.01-30-052/12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 112092 - 2013; data zamieszczenia: 21.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

>>>ogłoszenie<<<

>>>załącznik SIWZ nr 1<<<

>>>załącznik SIWZ nr 2,3,4<<<

>>>załącznik SIWZ nr 5<<<

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty!

Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) - Prawo zamówień publicznych informuję, iż w prowadzonym przez Przedszkole nr 10 z oddziałami integracyjnymi "Leszczynowa Górka" postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach projektu "Słoneczny świat przedszkola" nr: POKL.09.01.01-30-052/12 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

>>>wynik przetargu<<<

 

Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 10 - docieplenie ścian
numer ogłoszenia: 120964-2013; data zamieszczenia: 27.03.2013r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

>>>ogłoszenie<<<

>>>SIWZ + załączniki<<<

>>>przedmiar robót<<<

>>>STWiORB<<<

>>>opis techniczny<<<

>>>rysunek nr 1<<<

>>>rysunek nr 2<<<

>>>rysunek nr 3<<<

>>>rysunek nr 4<<<

>>>rysunek nr 5<<<

>>>rysunek nr 6<<<

>>>rysunek nr 7<<<

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 29.07.2014r.:

 

W związku z realizacją projektu: "Słoneczny świat przedszkolaka" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Dyrektor Przedszkola nr 10 z oddziałami integracyjnymi „Leszczynowa Górka” w Koninie działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113. poz. 759 ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157, poz. 1240 zaprasza do złożenia oferty na:

 

"Dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych prowadzonych w ramach zadania „Piękny umysł” - zajęcia specjalistyczne dla dzieci z deficytami rozwojowymi."

 

Wszystkie dokumenty związane z zapytaniem ofertowym znajdą Państwo w załączniku:

 

 

>>>pobierz plik<<<